Paslaugų teikimo sutartis

Paslaugų teikimo sutartis
UAB PAULINI DRABUŽIŲ VALYMO IR SKALBIMO PASLAUGŲ NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS
Drabužių valymo ir skalbimo paslaugų naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant Tiekėjui užsakymą drabužių valymo ir skalbimo paslaugoms interneto svetainėje www.paulini.lt.
Klientui nesuteikiama galimybė pateikti paslaugų užsakymą www.paulini.lt, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas paslaugas, jis patvirtina savo pritarimą pažymėdamas, kad sutinka su Taisyklėmis.
Naudojamos sąvokos:
Drabužių pristatymo taškas – tai taškas pagal Tiekėjo užsakymo formoje pateiktą sąrašą, į kurį Klientas, užsakęs paslaugas ir apmokėjęs už jas, pristato užsakymo lape nurodytą drabužį ir į kurį įvykdžius paslaugas yra pristatomas išvalytas drabužis;
Paslaugos – Tiekėjo teikiamos drabužių valymo, skalbimo, paėmimo ir pristatymo paslaugos.
Interneto svetainė – Tiekėjo interneto svetainė www.paulini.lt
Užsakymo lapas – Kliento patvirtinta užsakymo forma, kuri, apmokėjus Klientui šiose Taisyklėse nustatytais būdais, išsiunčiama Tiekėjui. Užsakymo lapas yra kartu ir buhalterinis atsiskaitymo dokumentas – PVM sąskaita-faktūra.
Valymo paslaugų tiekėjas ir jo rekvizitai:
UAB PAULINI
Lakūnų g. 24, Vilnius
Kodas: 302966898
PVM mokėtojo kodas: LT100007449010
Tel. 868644625
Bankas Swedbank AB:
Sąskaita: LT457300010134166736,
Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
1. Užsakymo pateikimo tvarka:
1.1. Klientas, norėdamas užsisakyti Tiekėjo paslaugas, turi:
1.1.1. Užsiregistruoti Tiekėjo interneto svetainėje www.paulini.lt, pirmos registracijos metu užpildydamas visus privalomus laukus, o vėliau įvesdamas savo registracijos vardą ar slaptažodį, ir užpildyti Užsakymo formą, automatiškai sugeneruotą pagal jo pirmos registracijos metu pateiktus duomenis.
1.2. Tinkamai užpildžius užsakymo formą ir paspaudus nuorodą „TOLIAU“, interneto svetainės lange sugeneruojami visi Kliento užpildyti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog jo pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus.
1.3. Klientas, įsitikinęs sugeneruotos Užsakymo formos tikrumu ir teisingumu ir norėdamas patvirtinti užsakymą, paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“, kuris, Taisyklių 2 punkte nustatyta tvarka apmokėjus, Užsakymo lapo forma išsiunčiamas Tiekėjui. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Tiekėjas. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Tiekėjo yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina ir terminas Paslaugos įvykdymui pradedamas skaičiuoti tik nuo to momento, kai Tiekėjas gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už užsakytas paslaugas.
1.4. Tuo atveju, jeigu Klientas registracijos, nurodytos 1.3 punkte metu nėra susipažinęs su Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki tol, kol Klientas nepažymi, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis.
1.5. Klientui pateikus užsakymą ir Taisyklių 2 punkte nustatyta tvarką apmokėjus už jį, Tiekėjo sistema automatiškai atsiunčia Klientui el. paštu Užsakymo patvirtinimą – Užsakymo lapą, kuriame įvardintos Kliento užsakytos Paslaugos ir jo pateikti duomenys.
1.6. Tiekėjui gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą pagal Kliento pateiktą Užsakymo lapą, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu.
1.7. Šių taisyklių 1.5 punkte nurodytą sugeneruoto Užsakymo lapo du egzempliorius Klientas privalo atsispausdinti, kurių vieną pasilieka sau kaip atsiskaitymo dokumentą (PVM sąskaita-faktūrą), o kitą prideda prie Kliento Užsakymo lape identifikuoto drabužio, kurį pateikia Tiekėjui 1.8 punkte nustatyta tvarka.
1.8. Klientas, pateikęs Užsakymą ir apmokėjęs jį 2 punkte nustatyta tvarka, pristato Užsakymo lape nurodytą drabužį/darbužius į Užsakymo lape nurodytą Drabužių pristatymo vietą, kurioje savarankiškai pakabina drabužį/drabužius ant Drabužių pristatymo taške esančios pakabos, įvelka į polietileninį maišą, į kurį kartu privalo įdėti vieną Užsakymo lapo egzempliorių. Tiekėjas nepradeda vykdyti savo paslaugų iki tol, kol Klientas nepateikia drabužio/drabužių šiame punkte nustatyta tvarka.
1.9. Klientas turi teisę atšaukti pateiktą užsakymą ar jo dalį iki Tiekėjui pradedant vykdyti valymo paslaugas. Apie pageidavimą atšaukti užsakymą ar jo dalį, Klientas privalo informuoti Tiekėją telefonu ir el. paštu. Tokiu būdu Klientas sutinka, kad sumokėtos piniginės sumos už atšauktą užsakymą būtų įskaitomos į sekantį Kliento pateiktą užsakymą, įvertinus, kokius užsakymo paėmimo ir pristatymo kaštus patyrė Tiekėjas:
1.9.1. Jeigu užsakymas atšaukiamas iki jo paėmimo iš Drabužių pristatymo taško – grąžinamos visos Kliento sumokėtos piniginės sumos.
1.9.2. Jeigu užsakymo dalis atšaukiama iki jos paėmimo iš Drabužių pristatymo taško – grąžinama Kliento sumokėta piniginė suma už atšauktą užsakymo dalį, atskaičius paėmimo ir pristatymo kainą, kai vykdytina užsakymo dalis sudaro mažiau nei 15 Eur / 51.79 Lt. (kai drabužių pristatymo taškas yra biuras) arba mažiau nei 30 Eur / 103.58 Lt. (kai drabužių pristatymo taškas yra namų adresas).
1.9.3. Jeigu užsakymas atšaukiamas po to, kai jis paimtas iš Drabužių pristatymo taško – grąžinama Kliento sumokėta piniginė suma, atskaičius paėmimo ir pristatymo kainą.
1.9.4. Jeigu užsakymo dalis atšaukiama po to, kai ji paimta iš Drabužių pristatymo taško – grąžinama Kliento sumokėta piniginė suma už atšauktą užsakymo dalį, atskaičius paėmimo ir pristatymo kainą, kai vykdytina užsakymo dalis sudaro mažiau nei 15 Eur / 51.79 Lt. (kai drabužių pristatymo taškas yra biuras) arba mažiau nei 30 Eur / 103.58 Lt. (kai drabužių pristatymo taškas yra namų adresas).
2. Paslaugų kaina ir jų apmokėjimo tvarka, terminai
2.1. Klientas sutinka, jog, jis interneto svetainėje elektroniniu būdu patvirtinęs Užsakymo formą, už Paslaugas įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą Užsakymo lape.
2.2. Paslaugų kainos interneto svetainėje ir Užsakymo lape nurodomos oficialia Lietuvos Respublikos valiuta kartu su visais mokesčiais.
2.3. Klientas atsiskaito už savo užsakytas paslaugas naudodamasis elektroninės bankininkystės nuorodomis, esančiomis interneto svetainėje, kurios pateikiamos Klientui prieš išsiunčiant Užsakymo lapą Tiekėjui.
2.4. Tiekėjas neatsako už:
2.4.1. Bankų, korespondentų ir kitų trečiųjų šalių veiksmus ar neveikimą, įskaitant nekokybišką ryšio linijų funkcionavimą, jeigu dėl to neįvykdomos arba netinkamai įvykdomos Kliento sąskaitos valdymo operacijos.
2.4.2. Nusikalstamus ar kitokio pobūdžio neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus, dėl kurių Klientui, kitam Kliento įgaliotam asmeniui ar kitiems asmenims padaroma žala.
3. Paslaugų teikimas
3.1 Tiekėjas įsipareigoja Klientui teikti jo užsakytas paslaugas, nurodytas teisingai užpildytoje ir atsiųstoje Užsakymo formoje, tik Klientui pilnai apmokėjus Tiekėjui už užsakytas paslaugas 2 punkte nustatyta tvarka bei Klientui pristačius Užsakyme nurodytą drabužį/drabužius kartu su Užsakymo lapo vienu egzemplioriumi į Drabužių pristatymo tašką 1.8 punkte nustatyta tvarka.
3.2 Tiekėjas teikia Klientui paslaugas šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis:
3.2.1. Tiekėjas įsipareigoja Drabužių pristatymo taške nurodytu laiku paimti Kliento pateiktus valyti drabužius, jeigu nuskanavus Užsakymo lapą yra nustatoma, kad Užsakymo lape nurodyta suma yra sumokėta.
3.2.2. Tiekėjas nepaima Drabužių pristatymo taške pateiktų drabužių, jeigu apmokėjimas pagal Užsakymo lapą nėra gautas arba Drabužių pristatymo taške yra pateikti drabužis/drabužiai, kurie pagal Užsakymo lapo duomenis yra jau Tiekėjo išvalyti.
3.2.3. Tiekėjui 3.2.1 punkte nustatyta tvarka paėmus drabužius, Klientas yra informuojamas Užsakymo lape nurodytu el. paštu apie jo pateiktų drabužių paėmimą Paslaugų vykdymui.
3.2.4. Tiekėjas įsipareigoja Paslaugas įvykdyti ir išvalytus drabužius pristatyti į Drabužių pristatymo tašką per 3 darbo dienas nuo jų paėmimo iš Drabužių pristatymo taško ir apie tai informuoti Klientą jo Užsakymo lape nurodytu el. paštu. Nustatytais terminais neturint galimybės pristatyti išvalytų drabužių, Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti drabužių pristatymo į Drabužių pristatymo tašką klausimus.
3.2.5 Akcijos metu kliento įsigytas Paslaugas Tiekėjas įsipareigoja įvykdyti ir išvalytus drabužius pristatyti į Drabužių pristatymo tašką per 7 darbo dienas nuo jų paėmimo iš Drabužių pristatymo taško ir apie tai informuoti Klientą jo Užsakymo lape nurodytu el. paštu.
3.3. Jeigu 3.2.1 punkte paėmus drabužius nustatoma, kad drabužis/drabužiai ar jų kiekis neatitinka drabužių ar jų kiekio nurodytų Užsakymo lape, Tiekėjas telefonu informuoja Klientą. Klientui sutikus, kad Tiekėjas išvalytų drabužius, kurie nenurodyti Užsakymo lape, Tiekėjas Klientui el. paštu pateikia naują Užsakymo lapą, į kurios sumą įskaitomos Kliento sumokėtos už Paslaugas sumos.
3.4. Jeigu 3.3. punkte nurodytame naujame Užsakymo lape apmokėjimo suma viršija Kliento sumokėtą sumą, Klientas įsipareigoja per 7 dienas nuo naujo užsakymo lapo pateikimo dienos sumokėti likutį į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą.
3.5. Jeigu 3.3 punkte nurodytame naujame Užsakymo lape apmokėjimo suma yra mažesnė už Kliento sumokėtą sumą, Klientas sutinka, kad permoka būtų įskaitoma į sekantį Kliento pateiktą užsakymą.
4. Privatumo politika
4.1. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Tiekėjo duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
4.2. Tiekėjas patvirtina, jog pateikti Kliento registracijos ir/ar Užsakymo metu pateikti duomenys bus išimtinai naudojami tik Paslaugų užsakymo ir pristatymo tikslais. Tiekėjas įsipareigoja be Kliento sutikimo neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus partnerius, teikiančius drabužių pristatymo į Drabužių pristatymo taškus ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas drabužius pristatančius subjektus . Kitais atvejais, Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
4.3. Klientui pageidaujant gauti Tiekėjo informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.
4.4. Tiekėjas patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.
5. Šalių atsakomybė, garantijos
5.1. Klientas patvirtina, jog remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais turi teisę užsakyti Paslaugas interneto svetainėje.
5.2. Klientas, užsiregistruodamas per interneto svetainėje esančią registracijos sistemą bei užsakydamas paslaugas įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Tiekėjas atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
5.3. Klientas prisiima visą atsakomybę už registracijos ar/ir užsakymo metu pateiktą neteisinga/netikslią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant Klientą identifikuojančią informaciją, kontaktus, drabužio/drabužių tipą, Drabužių pristatymo tašką ir kita.
5.4. Klientas patvirtina, kad registracijos ar užsakymo pateikimo metu pateikia teisingą jį identifikuojančią informaciją. Jeigu registracijos metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne vis reikalaujami duomenys, Tiekėjas turi teisę nedelsiant anuliuoti registraciją ir pašalinti tokio Kliento duomenis arba apriboti Kliento galimybes užsakyti Paslaugas.
5.5. Klientui nesilaikant šių Taisyklių ar paaiškėjus kitiems Kliento veiksmams/neveikimui, kurie yra laikomi neteisėtais, Tiekėjas turi teisę nedelsiant anuliuoti Kliento registraciją ir/ar pašalinti tokio Kliento duomenis ir/arba apriboti Kliento galimybes užsakyti Paslaugas.
5.6. Tiekėjas suteikia Klientui Paslaugų kokybės garantiją 14 dienų, išskyrus atvejus, numatytus šių Taisyklių 5.7- 5.9 punktuose. Norėdamas pasinaudoti Paslaugų kokybės garantija, Klientas privalo nustatytu terminu pateikti rašytinę pretenziją Tiekėjo adresu.
5.7. Tiekėjas nesuteikia Paslaugų kokybės garantijos po cheminio valymo ar skalbimo jei ant drabužio/drabužių nėra priežiūros etiketės su nuoroda apie drabužio/drabužių priežiūrą arba gamintojo pateikti netikslūs drabužio priežiūros simboliai.
5.8. Tiekėjas neprisiima atsakomybės už įvykdžius Paslaugas atsiradusius drabužių/drabužio defektus, jeigu:
5.8.1. drabužio/drabužių turi paviršinio apdirbimo efektą;
5.8.2. drabužio/drabužių pasiūtas iš skirtingų pluoštų audinių, odos;
5.8.3. kontrastinių spalvų audinys nusidažo pats nuo savęs;
5.8.4. lininis ar medvilninis audinys praranda standumą;
5.8.5. subyra ar deformuojasi drabužio/drabužių furnitūra (sagos, sagtys, užtrauktukų galvutės ir kt.);
5.8.6. drabužis/darbužiai dekoruoti aplikacijomis, odos pakaitalo detalėmis, karoliukais, akutėmis, kurie valymo tirpale turi savybę tirpti, sukietėti, nudažyti, išblukti, nukristi.
5.9. Tiekėjas neprisiima atsakomybės už drabužio/drabužių defektus, atsiradusius dėl drabužio/drabužių dėvėjimo, pavyzdžiui:
5.9.1. audinio išblukimai, nutrynimai, nudažymai, kvapas, atsiradę dėvėjimo metu arba nuo cheminių medžiagų poveikio;
5.9.2. plaukų dažų, lako, alkoholio, kvepalų, klijų ir kitų specifinių dėmių;
5.9.3. išyra gaminio pamušalo siūlės, išretėja, sukrenta nepritvirtintas prie pamušalo pašiltinimas (gamintojui nesilaikant siuvimo technologijos);
5.9.4. drabužis/drabužiai turi blizgesį, atsiradusį dėvėjimo metu arba lyginant gaminį namų sąlygomis,
5.9.5. trikotažo ar panašių audinių darbužyje/drabužiuose atsiranda “akių nubėgimai”,
5.9.6. drabužyje/drabužiuose po valymo išryškėja kandžių pažeisto audinio praretėjimas, suirimas;
5.9.7. paklijuotų gaminių (švarkų, paltų, lietpalčių ir kt.) dalinio klijuotės atsiklijavimo.
6. Baigiamosios nuostatos
6.1. Teikėjas turi teisę bet kada be atskiro įspėjimo savo nuožiūra pakeisti ar papildyti Taisykles bei Paslaugų įkainius. Taisyklių ir jų pakeitimų paskelbimas 3 dienas iki jų įsigaliojimo interneto svetainėje ir/arba pranešimo apie tai išsiuntimas Kliento nurodytu elektroniniu paštu yra laikomas tinkamu Taisyklių ir/ar jų pakeitimų atskleidimu. Jeigu per 3 dienas nuo atitinkamo pranešimo išsiuntimo Klientas šioje Taisyklėse nustatytais būdais nepareiškia nesutikimo su pasikeitusiomis/papildytomis Taisyklėmis, laikoma, kad Klientas sutinka su Taisyklių pakeitimais/papildymais.
6.2. Visi pranešimai, išskyrus atskirus atvejus, numatytus Taisyklėse, Tiekėjui turi būti teikiami elektroniniu paštu info@paulini.lt ir telefonu 868644625 Taisyklės vykdomos ir visas bendravimas tarp Kliento ir Tiekėjo vyksta Lietuvos Respublikos valstybine kalba.
6.3. Tiekėjas veikia vadovaudamasis 2008 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-287 patvirtintomis Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) bei jų priedais, kurie yra neatskiriama šių Taisyklių dalis.