Paslaugų teikimo sutartis

UAB PAULINI CHEMINIO VALYMO IR SKALBIMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS

 1. SĄVOKOS
  • Cheminio valymo paslauga – atlygintina veikla, apimanti paruošimą cheminiam valymui, cheminį valymą ir baigiamąją apdailą.
  • Cheminis valymas – tekstilės ar odos gaminio valymo būdas organiniu tirpikliu, tirpinančiu tepalus, riebalus ir išskaidančiu purvo daleles.
  • Gaminys – tekstilės ar odos daiktas, vartotojo pateiktas cheminio valymo ir (ar) skalbimo paslaugoms atlikti.
  • Paslaugų teikėjas – UAB PAULINI, kuri vykdydama savo veiklą vartotojams siūlo ir atlygintinai teikia cheminio valymo ir (ar) skalbimo paslaugas ir kurią administruoja Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB PAULINI, juridinio asmens kodas 302966898, PVM mokėtojo kodas LT100007449010, registruotos buveinės adresas Bajorų g. 7-2, Bajorų k., LT-14181 Vilniaus r., korespondencijos adresas Verkių 31C, Vilnius. .
  • Skalbimo paslauga – atlygintina veikla, apimanti paruošimą skalbimui, skalbimą ir baigiamąją apdailą.
  • Skalbimas – tekstilės gaminio valymo būdas vandens tirpale su paviršiaus aktyviosiomis medžiagomis (PAM).
  • Sugadintas gaminys – gaminys, atlikus cheminio valymo ir (ar) skalbimo paslaugas, prarado vertę ir netinkamas dėvėti pagal paskirtį.
  • Tinkamos kokybės paslauga – paslauga, kurios savybės ne blogesnės, nei nurodyta paslaugų teikimo sutartyje, ir atitinka paslaugos teikėjo nurodytus deklaruojamų norminių dokumentų reikalavimus arba kokybinius rodiklius, kurių galima tikėtis atsižvelgiant į paslaugos prigimtį bei paslaugos teikėjo viešai paskelbtus pareiškimus dėl paslaugos kokybės.
  • Gaminio pasas – PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS tarp UAB PAULINI ir užsakymą priduodančio asmens.
  • Pirkėjas/Vartotojas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo.
  • Šalys–Pirkėjas ir Paslaugų teikėjas kartu.
  • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
  • Taisyklės – šios „UAB PAULINI cheminio valymo ir skalbimo paslaugų taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo paslaugų įsigijimui, fiziniuose priėmimo skyriuose, tinklapyje paulini.lt, mobilioje aplikacijoje ar Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.
  • Paskyra – Pirkėjo, www.paulini.lt ar PAULINI mobilioje aplikacijoje naudojimosi Taisyklių pagrindu atliekamo registravimosi sistemoje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra.
  • Privatumo politika – PAULINI patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės.
  • Priėmimo skyriai – PAULINI priklausantys priėmimo skyriai esantys adresais: Verkių 31C, Vilnius, Ozo g. 25, Vilnius, Saltoniškių g. 9, Vilnius, Ozo g. 18, Vilnius, Vikingų g. 3, Vilnius, Viršuliškių 40, Vilnius, Upės g. 9, Vilnius, Konstitucijos pr. 21c, Vilnius, Ukmergės g. 233, Vilnius, Linkmenų g. 22, Vilnius, Mindaugo g. 25, Vilnius, Bajorų kelias 4, Vilnius, Didlaukio g. 80A, Vilnius, Molėtų g. 13, Didžioji Riešė, Visalaukio g. 1, Vilnius, Arklių g. 26, Vilnius, Gėlių g. 6, Avižienių k., Islandijos pl. 32, Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas, Savanorių pr. 346, Kaunas , K. Baršausko g. 66a, Kaunas , Savanorių pr. 255, Kaunas, Veiverių g. 150b, Kaunas, Pramonės pr. 29, Kaunas, Šiaurės pr. 8d, Kaunas II-aukštas, Aido g. 8, Šiauliai, Ukmergės g. 18, Panevėžys, Klaipėdos g. 143A, Panevėžys . Adresai yra nuolat viešai skelbiami adresu paulini.lt
  • Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma atitinkamų paslaugų teikimo-gavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo Užsakymo patvirtinimo, t.y. užsakymo pateikimo momento. Laikoma, kad kiekvienos Pirkėjo ir Paslaugų teikėjo sudarytos Sutarties sąlygos yra identiškos šių Taisyklių sąlygoms ir tokios Sutartys visada šalių vykdomos pagal šias Taisykles.
  • Užsakymas – Prekių užsakymas, kuriame yra nurodomos Pirkėjo pageidaujamos įsigyti paslaugos iš Paslaugų teikėjo, nurodomos tame pačiame užsakyme.
 2. BENDROSIOS NUOSTATOS
  UAB PAULINI cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimo taisyklės paruoštos vadovaujantis LR ūkio ministro 2008 m. liepos 9d. Įsakymu Nr. D1-287 patvirtintomis CHEMINIO VALYMO IR SKALBIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖMIS, LR VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS ĮSTATYMŲ bei LR CIVILINIU KODEKSU.

  • Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su paslaugų pirkimo – pardavimo PAULINI taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Paslaugų teikėjo teisės bei pareigos, paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su paslaugų pirkimu – pardavimu PAULINI susijusios sąlygos.
  • Pirkėjas, sukurdamas paskyrą PAULINI, Taisykles patvirtina pirmosios registracijos metu. Pirkėjui patvirtinus Taisykles pirmosios registracijos (paskyros sukūrimo) metu Taisyklės taikomos visiems Pirkėjo pirkimams, atliekamiems fiziniuose skyriuose, paulini.lt ir mobilioje aplikacijoje iki atnaujintų Taisyklių paskelbimo. Atnaujinus Taisykles, jos taikomos šiame punkte aptarta tvarka nuo jų paskelbimo www.paulini.lt
  • Pirkti PAULINI paslaugas turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.10 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika.
  • Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, PAULINI turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie Paskyros, elektroniniu paštu ar trumpąja SMS žinute.
  • Pirkėjas privalo susipažinti su PAULINI patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika.
  • Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.
 3. PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS
  • UAB PAULINI paslaugos turi būti teikiamos laikantis nusistovėjusios praktikos ir deklaruojamųjų norminių dokumentų reikalavimų.
  • UAB PAULINI užtikrina, kad vartotojui nebūtų taikomi diskriminaciniai reikalavimai.
  • UAB PAULINI apie padalinių rekonstrukcijas, remontus, darbą šventinėmis dienomis vartotojus informuoja skelbimu, kuris iškabinamas ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki uždarymo, išskyrus atvejus, kai uždaroma dėl priežasčių, kurių iš anksto nebuvo galima numatyti (dėl avarijos, vagystės, stichinės nelaimės ir pan.).
  • UAB PAULINI, kaip paslaugų teikėjas, vykdo visus Prekybos Centrų, kuriuose subnuomojasi patalpas, reikalavimus, susijusius su darbo laiku, reklamine medžiaga ir pan.
 4. VARTOTOJAMS TEIKIAMA INFORMACIJA
  • Sudarant sutartį, UAB PAULINI įsipareigoja suteikti teisingą, išsamią, nedviprasmišką informaciją susijusią su paslaugų prigimtimi, galimomis paslaugos pasekmėmis. Informacija pateikiama atspausdinta, įrišta, gerai matomoje ir prieinamoje vietoje.
  • Gaminio pase / Sutartyje nurodoma: paslaugų teikėjo pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, priėmimo skyriaus telefono numeris, kokybės vadovo telefono numeris, įmonės elektroninio pašto adresas. Informacija apie paslaugas, paslaugų pavadinimas, vieta, trukmė, pagrindinės paslaugos savybės, paslaugų kaina. PILDANT GAMINIO PASĄ, PRIVALOMA VADOVAUTIS ŽEMIAU PATEIKIAMA DRABUŽIŲ APŽIŪROS IR ĮFORMINIMO INSTRUKCIJA.
  • Visa informacija, kurią žodžiu, aptariame su vartotoju apie užsakymo vykdymo sąlygas, galimą riziką ir galimus pokyčius, privalo būti užfiksuota raštu GAMINIO PASE. Klientui nesutinkant, prieštaraujant su suteikta informacija apie galimus pokyčius po valymo ar skalbimo, užsakymas negali būti priimamas. Klientui pradėjus konflikto aiškinimąsi, diskusija mandagiai nutraukiama, užsakymas siunčiamas PAULINI ADMINISTRACIJAI, užrašant kliento el.pašto adresą.

DAŽNIAUSI GAMINIŲ TRŪKUMAI IR GALIMI POKYČIAI PO VALYMO, SKALBIMO
Sagos, diržų sagtys, spaudės ·         Lūžta, dūžta, apsitrina, atsitrenkdamos į metalinį mašinos būgną.

·         Vardines sagas rekomenduojame nuardyti/prisiūti.

·          Masyvios, ypatingos sagtys: rekomenduojame nuardyti/prisiūti.

Odos pakaitalas ·          Lupasi plėvelė, kietėja, skilinėja, uždažo šviesų audinį.

 

Natūralios odos detalės ·          Uždažo audinį, netolygiai šviesėja, tamsėja, blunka, traukiasi, kietėja.
Dekoratyviniai papuošimai, akmenys metaliniame „lizde“ ·         Valant, aštrūs kampai užkabina audinį, patempia siūlus, iškrenta akmenys. Esant galimybei rekomenduoti  nuardyti/prisiūti arba apsiūti audiniu.
Kontrastingos spalvos ·         GRĖSMĖ UŽSIDAŽYTI – pvz.: juoda/balta suknelė, balta suknelė su mėlynais burbuliukais.
Marškiniai ·         PRIVALO būti atsagstyti.

·         Patikrinta ar nėra sąsagų.

·         Privaloma nuimti senus barkodus.

Švarkai ·         Įvertinti priežiūros etiketę.

·         Medvilninio pluošto švarkai po valymo ar skalbimo praranda spalvos intensyvumą, BLUNKA, ypač užterštos vietos. (nešvarumų vietoje spalva išblunka).

·         Įdėmiai tikrinti sagas, vardines rekomenduotina iškirpti.

·         Pamušalo įvertinimas, dažnai yra prairęs, suplyšęs, apžiūrėti pažastis.

·         Atkreipti dėmesį į senesnių modelių klijuotę, informuoti, jog gali atsiklijuoti.

Kelnės ·         Pastebėti prairusias siūlės, atirusias apačias, išdilimo būklę žingsnio siūlėje.

·         Medvilninio pluošto kelnės po valymo ar skalbimo BLUNKA, ypač užterštos vietos. (nešvarumų vietoje spalva išblunka).

·         Kelių lenkimo vietose, (pakinkliuose), prakaitas išblukina pluošto spalvą, būtina pastebėti, užfiksuoti, informuoti.

Suknelės, palaidinės ·         Pastebėti ištrauktus siūlus, būtina pastabas užfiksuoti gaminio pase, informuoti.

·         Kontrastingos spalvos linkusios užsidažyti , būtina pastebėti, užfiksuoti, informuoti.

·         Dėl prakaito išretėja audinys pažastyse, būtina pastebėti, užfiksuoti, informuoti.

·         Dekoratyviniai papuošimai dažna kliūtis saugiai išvalyti: SAUGUMUI užtikrinti SIŪLOME nuardyti/prisiūti arba apsaugoti audiniu , būtina pastebėti, užfiksuoti, informuoti.

Megztiniai ·         Pastebėti ištrauktus siūlus, skylutės, išdilusius rankogalius, apykakles būtina pastebėti, užfiksuoti, informuoti.

·         Pasiūlyti pūkų, apsivėlimo nuėmimo paslaugą, jei pluoštas nėra „bukle“ tipo.

·         Išretėjęs audinys pažastyse nuo prakaito , būtina pastebėti, užfiksuoti, informuoti

·         Dekoratyviniai papuošimai dažna kliūtis saugiai išvalyti: SAUGUMUI užtikrinti SIŪLOME nuardyti/prisiūti už PAPILDOMĄ mokestį arba apsaugoti audiniu, būtina pastebėti, užfiksuoti, informuoti.

·         Siuvinėti kontrastingais siūlais, užsidažo, blunka.

·          Įvertinti priežiūros etiketę.

Paltai, puspalčiai,

kardiganai

·         Visų tipų užsegimai:  rageliai, kabliukai, mechanizmai, masyvios sagos, spaudės turi būti nuimamos arba apsaugomos už papildomą kainą.

·         Pasiūlyti pūkų, apsivėlimo nuėmimo paslaugą, jei pluoštas nėra “bukle” tipo.

·         Išretėjęs audinys pažastyse nuo prakaito , būtina pastebėti, užfiksuoti, informuoti.

·         Dekoratyviniai papuošimai dažna kliūtis saugiai išvalyti: SAUGUMUI užtikrinti SIŪLOME nuardyti/prisiūti už PAPILDOMĄ mokestį, arba apsaugoti audiniu, būtina, pastebėti, užfiksuoti, informuoti.

·         Labai nešvarūs, ilgą laiką nevalyti, apsitrynę, išdilę po valymo sudaro nepakankamai švaraus gaminio įspūdį, todėl dažnai priekaištaujama valymo kokybei.

·          Įvertinti priežiūros etiketę.

 

 

 

Pūkinės striukės, liemenės, puspalčiai

 

·         SPAUDĖS – lūžta, dūžta, apsitrina, atsitrenkdamos į metalinį mašinos būgną

·         Masyvios, ypatingos sagtys, dėl saugumo privalo būti nuardytos ir grąžintos klientui arba pasiūlyti papildomą, prisiuvimo paslaugą.

·         Suskaičiuoti užtrauktuko galvučių kiekį, pažymėti galvutės liežuvėlio nebuvimą, kojelės išdilimas (neįsistato į galvutę) trūksta užtrauktuke dantukų.

·         Klijuoti užrašai ant striukių LUPASI. (Logotipai).

·         ĮKLIJUOTOS audinio detalės, ypač SLIDINĖJIMO striukėse ATSIKLIJUOJA.

·         ATIDŽIAI APŽIŪRĖTI APSIBRAIŽIUSIO AUDINIO POŽYMIUS, dažnai jie nepastebimi dėl didelio užterštumo.

·         Rankogaliai stipriai apsitrynę, matosi skylutės ryškūs užnešiojimo požymiai. Baltos spalvos gaminiuose lieka užnešiojimo požymiai.

·         LABAI RYŠKIŲ SPALVŲ STRIUKĖS LINKUSIOS BLUKTI

·         Medvilninio pluošto striukės po valymo ar skalbimo BLUNKA, ypač užterštos vietos. (nešvarumų vietoje spalva išblunka).

Sinteponinės

striukė

 

ATIDŽIAI įvertinti priėmimo metu sintepono būklę. DAŽNAI JIS JAU BŪNA SUKRITĘS!!!!!!

VISADA PABRĖŽTI, kad po skalbimo ar valymo sinteponas DAŽNIAUSIAI SUKRENTA.

SPAUDĖS – lūžta, dūžta, apsitrina, atsitrenkdamos į metalinį mašinos būgną.

Suskaičiuoti užtrauktuko galvučių kiekį, pažymėti galvutės liežuvėlio nebuvimą, kojelės išdilimas (neįsistato į galvutę) trūksta užtrauktuke dantukų.

Klijuoti užrašai ant striukių LUPASI. (Logotipai).

ATIDŽIAI APŽIŪRĖTI APSIBRAIŽIUSIO AUDINIO POŽYMIŲ dažnai jis nepastebimas dėl didelio užterštumo.

LABAI RYŠKIŲ SPALVŲ STRIUKĖS LINKUSIOS BLUKTI.

Medvilninio pluošto striukės po valymo ar skalbimo BLUNKA, ypač užterštos vietos. (nešvarumų vietoje spalva išblunka).

 

 1. REIKALAVIMAI GAMINIO PASUI
  • Gaminio pase, raštu, nurodoma paslaugų teikėjo pavadinimas, kodas, adresas (buveinė), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, paslaugos pavadinimas, vartotojo telefono numeris, užsakymo atlikti paslaugas priėmimo data, paslaugų teikimo vieta, gaminio pavadinimas, nusidėvėjimo procentas (remiantis gaminių nusidėvėjimo nustatymo lentele, paslaugos kokybės garantijos sąlygos, žymėjimo numeris, skiriamieji požymiai, esami defektai, galimi pokyčiai, rizikos, grėsmės, paslaugos kaina, paslaugos kokybės garantijos sąlygos, įvykdymo termino data informuojama SMS žinute priėmus gaminį PAULINI valymo ceche.
 2. GAMINIŲ NUSIDĖVĖJIMO NUSTATYMAS
  • UAB PAULINI priimtų valyti drabužių, kitų tekstilės ir (ar) odos gaminių nusidėvėjimo procentas nustatomas pagal du pagrindinius požymius: fizinį (eksploatacinį) nusidėvėjimą; moralinį nusidėvėjimą.
  • Fizinis (eksploatacinis) nusidėvėjimas – tai įvairūs defektai, atsiradę gaminio dėvėjimo ir laikymo metu (dėmės, ištrynimai, skylės, kandžių pažeidimai, spalvos pasikeitimas, gaminio deformacija, pasenusios pagalbinės medžiagos (klijinės
  • medžiagos, klijai, pelėsis ir panašiai).
  • Moralinis nusidėvėjimas – gaminio modelio, silueto, piešinio, audinio struktūros neatitiktis mados krypčiai, gaminys pagamintas daugiau kaip prieš 2 metus.
  • Nežymus moralinis nusidėvėjimas – nevisiška gaminio modelio, atskirų konstruktyvinių ir dekoratyvinių linijų ir detalių (apykaklės, kišenių, užsegimo ir kitų detalių), gaminio piešinio, spalvos ar audinio struktūros atitiktis šiuolaikinės mados krypčiai.
  • Žymus moralinis nusidėvėjimas – ryški viso gaminio silueto, modelio, piešinio, spalvos, audinio struktūros neatitiktis šiuolaikinės mados krypčiai.
 3. POŽYMIAI, KURIAIS REMINATIS NUSTATOMAS GAMINIŲ NUSIDĖVĖJIMO PROCENTAS
  Vadovaujantis LR ūkio ministro 2008 m. liepos 9d. Įsakymu Nr. D1-287 patvirtintomis CHEMINIO VALYMO IR SKALBIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖMIS, LR VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS ĮSTATYMŲ bei LR CIVILINIU KODEKSU.

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr. Gaminių charakteristikos Gaminio nusidėvėjimas, %
1. Gaminiai mažai dėvėti, neišblukę, neištrinti, be specifinių dėmių, neturintys gamybos ydų, nežymiai morališkai nusidėvėję. 20%
2. Gaminiai su nežymiai nudėvėtu (pūko susivėlimas, ištrynimas) viršaus ir pamušalo audiniu, neišblukę, neperdažyti, neišversti ir nepersiūti, su nežymiais įplyšimais ir pradeginimais (iki 2 x 2 mm), morališkai pasenę; be to:- gaminiai iš natūralios odos, natūralios ir dirbtinės zomšos nepažeistu paviršiumi;– gaminiai iš dirbtinės odos nepažeistu polimeriniu padengimu, nesukietėję;– gaminiai iš natūralaus kailio nepageltusiu, nesuveltu plauku ir nepažeista, nedeformuota, nesukietėjusia oda;– gaminiai iš dirbtinio kailio nesuveltu pūku, nepraradę blizgesio, nedeformuoti;– gaminiai su klijinėmis įdėklinėmis medžiagomis, kai įdėklinė medžiaga neatsiklijavusi nuo viršutinio audinio;– gaminiai su puriomis neaustinėmis įdėklinėmis medžiagomis, kurios nepraradusios purumo, neišretėjusios;– kailiniai gaminiai nežymiai suveltu pūkiniu paviršiumi, neišblukę, nenusidažę;– ardyti, nesuvelti, nepraradę stiprumo verpalai. 40%
3. Labai nusidėvėję, morališkai pasenę gaminiai:

– gaminiai dėvėti, vietomis išblukę, su įsisenėjusiomis dėmėmis, nežymiai susivėlę nuo prakaito, vietomis pažeisti kandžių, su nežymiai nubėgusiomis akimis, įplėšti ar pradeginti (daugiau kaip 2 x 2 mm), namie skalbti ir suvelti, nudažyti trinčiai neatspariais dažais, išardyti gaminiai, dėvėjimo metu labiausiai besitrinančiose vietose (rankogaliai, apykaklė, kišenės, kilpos) išsitrynę, bet neįplyšę (išskyrus pamušalą);

be to:– gaminiai iš natūralios odos, natūralios ir dirbtinės zomšos nežymiai pažeistu paviršiumi;– gaminiai iš dirbtinės odos nežymiai pažeistu polimeriniu padengimu, nesukietėję;– gaminiai iš natūralaus kailio nežymiai pageltusia ir suvelta plaukų danga, išplikusiomis vietomis;– gaminiai iš dirbtinio kailio nežymiai ištrintu, susivėlusiu pūku, su rudomis dėmėmis ant kailio pagrindo, rodančiomis latekso, kuriuo sutvirtintas kailio pagrindas, irimo pradžią;– gaminiai su klijinėmis įdėklinėmis medžiagomis, kai kailinė medžiaga nežymiai atsiklijavusi nuo viršutinio audinio;– gaminiai su puriomis neaustinėmis įdėklinėmis medžiagomis, kurios išretėjusios, atplyšusios nuo susiuvimo vietos, sumažėjusio tūrio;– gaminiai iš dubliuotų medžiagų, kai medžiagos nežymiai atsiklijavusios.

60%
4. Gaminiai labai nunešioti, bet tinkami dėvėti, su įsisenėjusiomis nepašalinamomis dėmėmis, labai išblukę, persiūti, perdažyti, labiausia besitrinančiose vietose pratrinti iki skylių, pažeisti kandžių, suadyti (sulopyti), su nubėgusiomis akimis, pamušalas suplyšęs, pažastų srityse susivėlę, turi žymių nuo prakaito;

be to:– gaminiai iš natūralios odos, natūralios ir dirbtinės zomšos, labai pažeistu polimeriniu paviršiumi;– verpalai iš natūralaus kailio, pageltusia, ištrinta, susivėlusia plaukų danga, atskirose vietose sukietėjusia ir įplyšusia oda, sulopyti;– gaminiai iš dirbtinio kailio ištrintu, susivėlusiu pūku, deformuoti, su rudomis dėmėmis ant kailio pagrindo, rodančiomis latekso, kuriuo sutvirtintas kailio pagrindas, irimo pradžią bei atsiradusiomis keliomis skylėmis;– gaminiai iš dubliuotų medžiagų, kai medžiagos labai atsiklijavusios;– kiliminiai gaminiai seni, uždažyti, ištrintais pūkais, pažeisti kandžių, apiplyšusiais kraštais, restauruoti, įplyšusiu pagrindu;– susilpnėjusio pluošto, išblukusios ir įplyšusios tiulinės užuolaidos ir portjeros.

80%

 

 1. VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
  • Vartotojas turi teisę užsakyti paslaugas paslaugas PAULINI šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  • Vartotojas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  • Vartotojas Pirkėjas turi teisę pakeisti užsakymą šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  • Vartotojas, kuriam suteikta netinkamos kokybės paslauga, savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš UAB PAULINI pakeisti netinkamos kokybės paslaugą tinkamos kokybės paslauga; sumažinti paslaugos kainą; per protingą terminą neatlygintinai pašalinti suteiktos paslaugos trūkumus;
  • Vartotojas gali vienašališkai nutraukti paslaugos teikimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už paslaugą sumokėtą kainą, jeigu paslauga dar nebuvo atlikta.
  • Paslaugų teikimo metu praradus ar sugadinus gaminį, UAB PAULINI turi pakeisti lygiaverčiu gaminiu, o kai vartotojas nesutinka arba nėra galimybių pakeisti – atlyginti gaminio vertę, įvertinus gaminio nusidėvėjimą pagal šių Taisyklių 7 skyrių. Vartotojas, reikalaudamas atlyginti gaminio vertę, įvertinus nusidėvėjimą, UAB PAULINI pateikia gaminio įsigijimą patvirtinančius dokumentus (kasos išlaidų orderį, kasos kvitą ar pan.).
  • Jei vartotojas nepateikia paslaugų teikimo sutarties, įrodančios paslaugų teikėjo atliktas paslaugas, vartotojo reikalavimai, numatyti šių Taisyklių skyriaus 1, 2 ir 3 punktuose, nėra vykdomi, arba vykdomi tik UAB PAULINI sutikimu.
  • Vartotojas turi ir kitų šių Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatytų teisių į pažeistų teisių gynimą, į turtinės ir neturtinės žalos (nuostolių) atlyginimą bei teisę kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į Valstybinę Vartotojų Teisių Gynimo Tarnybą, kitas Vartotoją ginančias institucijas ar teismą.
  • Vartotojas privalo laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
  • Iškilus pagrįstų pretenzijų dėl paslaugos kokybės, vartotojas privalo pateikti Gaminio pasą, gaminį su UAB PAULINI prisegtu unikaliu identifikavimo numeriu (barkodu), gaminio dėl kurio reiškiama pretenzija įsigijimo dokumentą.
  • Vartotojas, naudodamasis PAULINI, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, PAULINI naudojimosi taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų PAULINI, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  • Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs gauti paslaugas Parduotuvėje, Pirkėjas privalo tai padaryti pasirinktoje Parduotuvėje ir atsiimti gaminius per Taisyklėse nurodytus terminus.
  • Pirkėjas privalo atsiimti gaminius per 6 mėnesius nuo gaminio pridavimo datos. Praėjus terminui UAB PAULINI turi teisę gaminį utilizuoti be išankstinio pranešimo.
  • Gaminys yra saugomas nemokamai 1 mėnesį nuo paslaugos atlikimo datos, apie tai Pirkėjas yra informuojamas SMS žinute.
 2. UAB PAULINI TEISĖS IR PAREIGOS
  • UAB PAULINI turi teisę nustatyti paslaugų kainą, nustatyti paslaugų teikimo, paslaugų kokybės garantijos sąlygas.
  • UAB PAULINI privalo teikti informaciją apie paslaugas, vadovaudamasis šių Taisyklių 3 skyriuje nurodytais reikalavimais.
  • UAB PAULINI užtikrina, kad vartotojas, prieš įsigydamas paslaugą, turėtų galimybę susipažinti su paslaugų sutarties sąlygomis ir jei jos vartotojui nėra priimtinos, neatlygintinai atšaukti sutartį.
  • Tuo atveju, jei UAB PAULINI nesuteikia paslaugų ne dėl vartotojo kaltės, UAB PAULINI grąžina už paslaugas sumokėtą kainą (įskaitant visus mokesčius). Jei paslaugos suteiktos iš dalies, grąžina proporcingą už suteiktas paslaugas sumokėtų pinigų dalį.
  • UAB PAULINI atsako už vartotojo pateiktų gaminių saugojimą 6 mėnesius nuo paslaugų teikimo sutarties sudarymo dienos.
  • Atsakymą į raštu išdėstytą pretenziją UAB PAULINI atsako raštu, per 14 kalendorinių dienų.
  • Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 10 skyriaus 3 punkte numatytą apmokėjimo būdą, UAB PAULINI, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Paslaugų atlikimo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.
  • UAB PAULINI įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir komunikuoti su Pirkėju tinklapio priemonėmis arba Pirkėjo nurodytais kontaktais.
  • UAB PAULINI įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos, PAULINI naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.
  • UAB PAULINI įsipareigoja iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų UAB PAULINI funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 9 skyriaus 7 punkte nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas PAULINI Paskyroje ar tinklapyje laikomas tinkamu informavimu. Kai Pirkėjo užsakymas jau yra priimtas vykdyti, apie šio užsakymo įvykdymui reikšmingų PAULINI funkcijų sustabdymą ar nutraukimą Pirkėjas informuojamas vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu).
  • Tuo atveju, jei UAB PAULINI dėl svarbių aplinkybių negali suteikti Pirkėjui užsakytos paslaugos, UAB PAULINI gali jam pasiūlyti grąžinti užsakymo sumą UAB PAULINI kreditais , kuriuos Pirkėjas gali panaudoti užsakymams  parduotuvėse, tinklapyje ar mobilioje aplikacijoje. Pirkėjui nesutikus, PAULINI įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
  • PAULINI įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose paslaugų tiekėjui keliamas pareigas.
 3. PASLAUGŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
  • Paslaugų kainos UAB PAULINI nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.
  • Už užsisakytas paslaugas Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų (pasirinkimas gali būti ribojamas, todėl galutinis atitinkamam užsakymui taikytinų atsiskaitymo būdu sąrašas nurodomas prie atitinkamo užsakymo):
   • naudojantis elektronine bankininkyste;
   • banko pavedimu;;
   • grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių pristatymo/atsiėmimo metu.
   • virtualiąja valiuta – PAULINI kreditais;
  • Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, jam gali būti pateikiamos fiziniu būdu suteikus paslaugą arba elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomi UAB PAULINI rekvizitai, pasirinktos paslaugos, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
 4. PASLAUGŲ SUTEIKIMAS
  • Užsakydamas paslaugas Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš paslaugų gavimo būdų.
  • Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka gaminių pristatymo į namus paslaugą:
   • Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
   • Pirkėjas įsipareigoja gaminius priimti pats. Jei Pirkėjas gaminių pats nepriima nors gaminiai yra pristatyti Pirkėjo nurodytu adresu, UAB PAULINI turi teisę perduoti gaminius Pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti UAB PAULINI pretenzijų dėl gaminių pristatymo netinkamam asmeniui.
   • Gaminius pristato UAB PAULINI arba jo įgaliotas atstovas per 2 darbo dienas nuo užsakymo apdorojimo datos.
  • Pirkėjas gali atsiimti gaminius priduoti/atsiimti nemokamai UAB PAULINI Skyriuose. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka šį būdą.
  • Paslaugų atlikimo terminai nurodyti Paslaugos aprašyme yra preliminarūs. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais paslaugų atlikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo UAB PAULINI nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, UAB PAULINI įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti paslaugų atlikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei UAB PAULINI neatlieka paslaugų per prekės užsakyme nustatytą terminą ir Šalys nesuderina papildomo termino paslaugų atlikimui, Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 8 skyriaus 2 punkte įtvirtinta teise – atsisakyti paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.
  • UAB PAULINI atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu paslaugos Pirkėjui nėra suteikiamos arba suteikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo UAB PAULINI, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 5. ATSAKOMYBĖ NAUDOJANTIS TINKLAPIU AR MOBILIAJA APLIKACIJA
  • Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis PAULINI tinklapiu ar mobiliają aplikacija.
  • Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei UAB PAULINI teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie PAULINI sistemos naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, UAB PAULINI šį asmenį laiko Pirkėju.
  • UAB PAULINI atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į UAB PAULINI rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  • Jei PAULINI pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai PAULINI negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. PAULINI nėra įpareigota patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
 6. PAULINI TAIKOMOS RINKODAROS PRIEMONĖS
  • UAB PAULINI savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas ar žaidimus.
  • Tam tikrų akcijų vykdymo metu UAB PAULINI gali suteikti Pirkėjams virtualių pinigų – kreditų, kuriais galima atsiskaityti už UAB PAULINI teikiamas paslaugas.
  • UAB PAULINI turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti. UAB PAULINI taip pat turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti kreditų gavimo, jų panaudojimo atsiskaitant už paslaugas sąlygas ir tvarką, taip pat juos panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų, kreditų gavimo ir panaudojimo atsiskaitant už paslaugas tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo pakeitimų (panaikinimo) priėmimo momento.
 7. APSIKEITIMAS INFORMACIJA
  • PAULINI šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.
 8. UAB PAULINI ATSAKOMYBĖ UŽ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ
  • Tiekėjas nesuteikia Paslaugų kokybės garantijos po cheminio valymo ar skalbimo jei ant drabužio/drabužių nėra priežiūros etiketės su nuoroda apie drabužio/drabužių priežiūrą arba gamintojo pateikti netikslūs drabužio priežiūros simboliai.
  • Tiekėjas neprisiima atsakomybės už įvykdžius Paslaugas atsiradusius drabužių/drabužio defektus, jeigu:
   • drabužio/drabužių turi paviršinio apdirbimo efektą;
   • drabužio/drabužių pasiūtas iš skirtingų pluoštų audinių, odos;
   • kontrastinių spalvų audinys nusidažo pats nuo savęs;
   • lininis ar medvilninis audinys praranda standumą;
   • subyra ar deformuojasi drabužio/drabužių furnitūra (sagos, sagtys, užtrauktukų galvutės ir kt.);
   • drabužis/darbužiai dekoruoti aplikacijomis, odos pakaitalo detalėmis, karoliukais, akutėmis, kurie valymo tirpale turi savybę tirpti, sukietėti, nudažyti, išblukti, nukristi.
  • Tiekėjas neprisiima atsakomybės už drabužio/drabužių defektus, atsiradusius dėl drabužio/drabužių dėvėjimo, pavyzdžiui:
   • audinio išblukimai, nutrynimai, nudažymai, kvapas, atsiradę dėvėjimo metu arba nuo cheminių medžiagų poveikio;
   • plaukų dažų, lako, alkoholio, kvepalų, klijų ir kitų specifinių dėmių;
   • išyra gaminio pamušalo siūlės, išretėja, sukrenta nepritvirtintas prie pamušalo pašiltinimas (gamintojui nesilaikant siuvimo technologijos);
   • drabužis/drabužiai turi blizgesį, atsiradusį dėvėjimo metu arba lyginant gaminį namų sąlygomis,
   • trikotažo ar panašių audinių darbužyje/drabužiuose atsiranda “akių nubėgimai”,
   • drabužyje/drabužiuose po valymo išryškėja kandžių pažeisto audinio praretėjimas, suirimas;
   • paklijuotų gaminių (švarkų, paltų, lietpalčių ir kt.) dalinio klijuotės atsiklijavimo.
 1. PRETENZIJŲ DĖL PASLAUGŲ KOKYBĖS PRIĖMIMAS
  Malonu, kad tapote mūsų klientu ir įsigijote mūsų paslaugą. Esame tikri, kad mūsų paslaugos kokybė pateisins Jūsų lūkesčius. Jei pastebėjote kokybės trūkumų, informuokite mūsų priėmimo skyriaus darbuotojus. Pasistengsime, kad Jūsų pretenzija būtų kaip galima greičiau objektyviai išnagrinėta, remiantis tokiomis nuostatomis:

  • Visiems vartotojų reikalavimams taikomi Civilinio kodekso bei Vartotojų teisių gynimo ir apsaugos įstatymai.
  • Pretenziją dėl kokybės pirkėjas gali pareikšti tik tuo atveju, jei ant gaminio yra UAB PAULINI identifikavimo žymuo (barkodas), unikalus kiekvienam konkrečiam užsakymui, bei kuris identifikuoja ne tik gaminį bet ir visą informaciją, kuri buvo suteikta priėmimo metu.
  • Kai paslauga neatitinka jai keliamų kokybės reikalavimų, pirkėjas gali pareikalauti:
   • pervalyti gaminį
   • sumažinti paslaugos kainą
   • reikalauti pakeisti gaminį naujų, pateikus jo įsigijimo dokumentus, bei įvertinus gaminio priėmimo metu užfiksuotus trūkumus arba galimus jų atsiradimus po valymo.
  • Jei pirkėjo reikalavimų nėra galimybės įvykdyti, arba jei gaminio taisymas ar keitimas sudarytų didelių nepatogumų pirkėjui, pirkėjas turi teisę reikalauti sumažinti paslaugos kainą arba nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtus pinigus.
  • Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jei paslaugos trūkumai yra neesminiai. Nedidelių kokybės trūkumų atvejais, kai nėra galimybių valymo paslaugos sutvarkyti, paslaugos teikėjas gali sumažinti paslaugos kainą, proporcingai kokybės trūkumo dydžiui.
  • Pagrįstos pretenzijos dėl kokybės atveju, trūkumai paprastai šalinami pakartotinai pervalant gaminį.
  • Paslaugos teikėjas turi teisę atsisakyti tenkinti pretenzijos reikalavimus, jei pirkėjas žinojo arba turėjo žinoti apie priduodamo gaminio trūkumus (pvz., esami, arba galimi trūkumai po valymo, užfiksuoti gaminio pase).
  • Natūralus prekės nusidėvėjimas (pvz., nutrinti rankogaliai, apsitrynusios alkūnės, dėl eksploatacinių ypatybių deformuot rankovių lenkimo vietos, dėl audinio dažymo specifikos ar nuo prakaito atsiradę spalvos pakitimai) nėra sutarties sąlygų pažeidimas, ir pretenzijos dėl valymo kokybės tokiais atvejais nepriimamos.
  • Pretenzijos dėl kokybės taip pat nepriimamos jei gaminys buvo dėvėtas po paslaugos atlikimo.
  • Pirkėjas, norėdamas pateikti pretenziją dėl paslaugos kokybės, privalo:
   • pateikti paslaugos užsakymą patvirtinantį dokumentą (gaminio pasą);
   • 2 pateikti gaminį su prie jo pritvirtintu unikaliu numeriu (barkodu);
   • tinkamai užpildyti visus pretenzijos formoje esančius laukus.
   • Į kliento raštu pateiktą pretenziją, raštu atsakome pagal LR įstatymų nustatytą 14 kalendorinių dienų terminą.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  • Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  • Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  • Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  • Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su UAB PAULINI parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl UAB PAULINI įsigytos paslaugos, Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.